Opći uvjeti online kupnje

Dobrodošli na stranicu i web trgovinu www.mylotree.com koju možete koristiti za svoju povjerljivu upotrebu bez ikakvih troškova korištenja, ovisno o Općim uvjetima korištenja ispod. Molimo da ih detaljno i oprezno pregledate.

Korištenjem stranice mylotree.com, kupnjom ili prikupljanjem podataka o artiklima Mylotre, potvrđujete da ste upoznati sa svime i pristajete na korištenje ovih Općih uvjeta korištenja. U slučaju da se ne slažete s ovim Uvjetima kupnje, nemojte koristiti mylotree.com za kupnju ili prikupljanje podataka o artiklima.


Dolaskom na mylotree.com i korištenjem stranice, svaki korisnik prihvaća da će se pridržavati ovih Općih uvjeta i da se odredbe ovih Općih uvjeta tiču njega.

Opće odredbe

Opće okolnosti dostupne su Korisnicima web stranice te ih potičemo da se o njima iscrpno informiraju prije korištenja stranice mylotree.com.

Ovi Uvjeti korištenja internetske trgovine, opseg artikala, ostali podaci povezani s internetskom trgovinom i svi ostali zadovoljni vjerojatno će se promijeniti u posjetu, sukladno tome stranice s Uvjetima korištenja internetske trgovine treba posjetiti svaki put kada posjetite , posebice pri kupnji u web shopu. Svakim posjetom stranici smatra se da pristajete na aktualne Uvjete korištenja Internet trgovine.

Svi materijali dostupni na www.mylotree.com su selektivna sloboda Mylotre ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava i imena robne marke ili potencijalnih konfiguracijskih povlastica. Bilo kakvo umnožavanje, prijenos, prijenos, distribucija, povezivanje ili prilagođavanje ove stranice bez izričitog pristanka MYLOTRE nije dopušteno. Kršenje Općih uvjeta poslovanja i korištenja može dovesti do sudskih postupaka i dodatno kaznenog postupka protiv krivca zbog kršenja autorskih prava, robne marke ili neke druge vrste zaštićene inovacije.

Dokumenti objavljeni na ovoj web stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za osobnu upotrebu, te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svih navedenih ograničenja prava.

Ovi Uvjeti definiraju odnose između Posjetitelja stranica, Kupaca i Prodavatelja u vezi s uvjetima i načinom naručivanja proizvoda, cijenama proizvoda, plaćanjem, isporukom, kvalitetom proizvoda, reklamacijama, povratima i isporukom, zaštitom osobnih podataka i drugim pitanjima vezanim uz korištenje web stranica www.mylotree.com i online kupnja.

Preprodaja proizvoda bez pisanog dopuštenja Mylotre je zabranjena. Za prodaju i veleprodajne cijene kontaktirajte nas: info@mylotree.com

Za sva pitanja koja nisu regulirana posebnim uvjetima korištenja www. mylotree.com trgovine primjenjuju se Opći uvjeti i pozitivno zakonodavstvo Republike Hrvatske, kao i drugi relevantni međunarodni propisi.

Unutar ovih Općih uvjeta koriste se sljedeći pojmovi, a njihova značenja su:

Odnosi na web trgovini www.mylotree.com odvijaju se između Prodavatelja (Mylotre) i Kupca (registrirani/neregistrirani korisnici www.mylotree.com)

Kupac : fizička ili pravna osoba koja registrira svoje osobne podatke i naruči barem jedan proizvod ponuđen na web stranici www.mylotree.com

Website posjetitelj: fizička ili pravna koja pristupi www.mylotree.com i bez registracije pregledava ponudu proizvoda i sadržaj stranice

Korisnik : Kupci i Posjetitelji stranice zajedno

Korisnički podaci : e-mail adresa i lozinka Korisnika koje samo jednom Korisniku omogućuju pristup zaštićenim područjima Stranice

Osobni podaci: podatke o registriranom Kupcu koji omogućuju naplatu i dostavu naručenih proizvoda Kupca

Korištenje : podrazumijeva pristup stranici www.mylotree.com za informacije o sadržaju, ponudi, proizvodima i kupnji proizvoda

Online kupovina : kupnju proizvoda putem www.mylotree.com

Maloprodajna cijena : cijena koja je istaknuta uz svaki proizvod i izražena je, ovisno o zemlji iz koje se kupac prijavljuje, službena valuta je u eurima (EUR).

Prikazane cijene su preračunate po službenom tečaju u iznosu od 1 EUR = 7,53450 HRK
Sve cijene uključuju PDV.

Prihvaćena ponuda : je ponuda po kojoj je izvršeno plaćanje;

Transakcija : plaćanje ili povrat iznosa uplate nakon što je Prodavatelj prodao proizvod Kupcu, koristeći usluge posrednika u plaćanju koje prihvaća Prodavatelj, bankovnom doznakom ili na neki treći način koji Prodavatelj dopušta bez obzira na isporuku.

Ugovor o kupoprodaji: Ugovor o kupoprodaji Proizvoda između Kupca i Prodavatelja koji je zaključen trenutkom potvrde plaćanja proizvoda, odnosno kada Kupac potvrdi narudžbu i za istu izvrši uplatu putem ponuđenih opcija plaćanja u web trgovini.

Prihvaćanje Općih uvjeta

Ovi Opći uvjeti sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (u poruci: ZZP), Zakonom o elektroničkoj trgovini (u poruci: ZET) i Zakonom o obveznim odnosima (u poruci: ZOO), te uz podaci distribuirani na stranici www.mylotree.com odnose se na prethodno pravno obvezujuću obavijest u smislu članka 57. Građanskog zakonika.

Sukladno članku 57. Zakona o zaštiti potrošača, Prodavatelj mora Kupca na jasan i razumljiv način obavijestiti o:

 • primarnim obilježjima proizvoda ili usluge, do stupnja u kojoj je to prikladno s obzirom na proizvod ili uslugu te medij koji se koristi za prijenos obavijesti
 • svojem nazivu i sjedištu, telefonskom broju te, ako postoji, adresi elektroničke pošte
 • ako je primjenjivo, nazivu i sjedištu trgovca u čije ime i/ili za čiji račun nastupa
 • zemljopisnoj adresi mjesta svojeg poslovanja, odnosno zemljopisnoj adresi mjesta poslovanja trgovca u čije ime i/ili za čiji račun on nastupa, a na koju potrošač može nasloviti svoje pritužbe, ako je to mjesto različito od sjedišta iz točke 2. ovoga članka
 • maloprodajnoj cijeni robe ili usluge, a ako priroda robe ili usluge ne omogućava da cijena bude izračunata unaprijed, o načinu izračuna cijene te, ako je primjenjivo, ostalim troškovima prijevoza, dostave ili poštanskih usluga, odnosno o tome da ti troškovi mogu biti naplaćeni, ako ne mogu biti razumno izračunati unaprijed
 • troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora, ako se ti troškovi ne zaračunavaju po osnovnoj tarifi
 • uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe ili pružanja usluge, vremenu isporuke robe ili pružanja usluge te, ako postoji, načinu rješavanja potrošačkih pritužbi od strane trgovca
 • uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora kao i o obrascu za jednostrani raskid ugovora sukladno članku 74. stavku 1. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima to pravo postoji
 • tome da je potrošač dužan snositi troškove vraćanja robe u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, odnosno, o troškovima vraćanja robe, u slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena poštom na uobičajen način
 • tome da će, u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona nakon što je postavio zahtjev u skladu s člankom 64. ili člankom 70. ovoga Zakona, potrošač biti dužan platiti trgovcu razumni dio cijene sukladno članku 77. stavku 7. ovoga Zakona
 • tome da se potrošač ne može koristiti pravom na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima je temeljem članka 79. ovoga Zakona, to pravo isključeno, odnosno o pretpostavkama pod kojima potrošač gubi pravo na jednostrani raskid ugovora
 • postojanju odgovornosti za materijalne nedostatke
 • uslugama ili pomoći koji se potrošaču nude nakon prodaje te uvjetima korištenja tih usluga ili pomoći, ako ih trgovac pruža, kao i o eventualnim jamstvima koja su izdana uz robu ili uslugu
 • postojanju odgovarajućih pravila postupanja trgovca, kako su definirani člankom 5. točkom 18. ovoga Zakona
 • trajanju ugovora, ako je ugovor sklopljen na određeno vrijeme, odnosno uvjetima  otkaza ili raskida ugovora koji je sklopljen na neodređeno vrijeme, odnosno koji se automatski produžuje
 • minimalnom roku u kojem je potrošač vezan ugovorom, ako postoji
 • pologu ili drugom financijskom osiguranju koje je potrošač na zahtjev trgovca dužan platiti ili pribaviti, kao i o uvjetima plaćanja toga pologa, odnosno uvjetima pribavljanja drugog financijskog osiguranja
 • ako je primjenjivo, funkcionalnosti digitalnog sadržaja, uključujući potrebnim mjerama tehničke zaštite tih sadržaja
 • ako je primjenjivo, interoperabilnosti digitalnog sadržaja s računalnom ili programskom opremom za koju trgovac zna ili bi morao znati
 • mehanizmima izvansudskog rješavanja sporova, odnosno o sustavima za obeštećenje, te načinu kako ih potrošač može koristiti.


Prihvaćanjem ovih Uvjeta Korisnik izričito prihvaća da
:

  • Prodavatelj ne može biti odgovoran za ponašanje korisnika usluga, kao i da rizik od moguće štete u cijelosti snose korisnici usluga, a u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske i EU.
  • Prodavatelj nije odgovoran za eventualnu privremenu nedostupnost stranice www.mylotree.com, niti za djelomični ili potuni prekid rada ili pogrešnog rada.
  • www.mylotree.com može biti privremeno nedostupna ili dostupna u ograničenom opsegu, kao rezultat redovnog održavanja sustava u slučaju nadogradnje sustava i/ili zbog problema više sile te Prodavatelj nije odgovoran za moguću nastalu štetu.
  • Prodavatelj zadržava pravo izmjene, ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kojeg elementa, kao i usluga koje pruža, i sadržaja koji je korisnik objavio na www.mylotree.com, bez prethodnog odobrenja ili obavijesti korisnika, uz primjenu dobrih poslovnih običaja.
  • Prodavatelj nije odgovoran za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektroničkih podataka.
  • www.mylotree.com stranica prilikom svog funkcioniranja poštuje društvena pravila i zakone. Korisnik koji uoči problem, povredu, neprihvatljiv sadržaj i sl. dužan je izvijestiti Prodavatelja e-mail adresu info@ mylotree.com
  • Prodavatelj ne odgovara u slučaju da podaci, slike i drugi elementi Internet stranice povrijede nečija intelektualna ili autorska prava. Ako mislite da je povrijeđeno neko vaše pravo ili da je povrijeđeno pravo trećeg, obavijestite nas na e-mail info@ mylotree.com
  • Prodavatelj zadržava pravo poništiti nepotvrđene korisničke račune ili račune koji su neaktivni dulje vremena.
  • Prodavatelj može koristiti recenziju koja sadrži ime Korisnika i Kupca u marketinške svrhe

Korištenjem www.mylotree.com smatra se da je Korisnik upoznat s ovim Općim uvjetima te da iste prihvaća. Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sva sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Posjetitelj stranica, Korisnik i/ili Kupac nije pročitao Opće uvjete.

 

Obveze korisnika prilikom korištenja stranice www.mylotree.com

Korisnik se obvezuje da neće:

 • Koristiti Internet stranicu Prodavatelja na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima
 • Unositi na Internet stranicu Prodavatelja ili distribuirati putem Internet stranica bilo kakve sadržaje koji su protivni pozitivnim propisima, mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na Internet stranici Prodavatelja.

  Dokumenti, podaci i informacije

  Izvješća, informacije i podaci koji se distribuiraju na stranici ne smiju se umnožavati, širiti ili na bilo koji način koristiti u poslovne svrhe bez izričitog pristanka Prodavatelja ili u bilo kojem svojstvu koje bi moglo naštetiti Prodavatelju ili bilo kojoj trećoj strani.

  Klijent nema mogućnost preuzimanja, umnožavanja, mijenjanja, širenja, prikazivanja, brisanja, slanja, prodaje, razmjene, prilagođavanja, promjene sadržaja, pravljenja podružnica, pamćenja za druge internetske stranice ili medije ili korištenja u bilo kojem svojstvu osim individualnog namjene za kućnu upotrebu.

  Fotografije artikala prikazane na www.mylotree.com odnose se na izvorni izgled artikla, ali zbog mogućnosti pojedinačne promjene zaslona, može doći do odstupanja u izlogu artikla na zaslonu Posjetitelja.

  U slučaju gore navedenog eventualnog nesklada između fotografije proizvoda prikazanog na ekranu i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda te se samim time ne radi o osnovi za povrat proizvoda.

  Korištenje

  Prodavač je oslobođen svake odgovornosti koja bi se mogla pojaviti ili je u bilo kojem svojstvu povezana s korištenjem internetske stranice, kao i u vezi s bilo kakvom štetom naprava i informacija koje se nalaze na samom mjestu, a koje bi se mogle dogoditi korisniku ili bilo kojem vanjskom licu u vezi s korištenje ili zloporaba namjenskog sadržaja stranice www.mylotree.com, te različiti slučajevi u kojima se Prodavatelj ne može pouzdati.

  Administracije koje prodavatelj daje kao značajku administracije online kupnje na www.mylotree.com ne isključuju troškove uzrokovane korisnicima koji koriste PC hardver i administraciju da dođu do stranica. Trgovac ne odgovara za telefonske troškove, Internet promet ili neke druge troškove, niti je odgovoran za bilo kakvu štetu do koje bi moglo doći zbog uplitanja Internet usluge tijekom korištenja administracije Online Shoppinga.

  Kupci

  Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Za maloljetnike i poslovno nesposobne osobe Ugovor mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici. Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za svako postupanje suprotno ovoj odredbi.

  Prijave povrede zaštite i prava

  Prodavatelj poštuje prava intelektualnog vlasništva i druga prava trećih osoba. Sva prava nakladnika i nositelja programa na snimljenom i tiskanom djelu su pridržana. 

  IZMJENE OPĆIH UVJETA I OSTALE ODREDBE

  Prodavatelj zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete bez prethodne najave. Korisnici su dužni prilikom svakog korištenja Internet stranice, te posebno usluge Internet trgovine provjeriti važeće Opće uvjete.

  Važenje Općih uvjeta

  Za online kupovinu važeći su Opći uvjeti na snazi u trenutku narudžbe proizvoda.


  ONLINE KUPOVINA I PLAĆANJE

  Online kupovinu Proizvoda moguće je izvršiti na području Republike Hrvatske i području država u sklopu Europske Unije.

  Prilikom korištenja www.mylotree.com Internet stranice, Korisnici su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke, naročito prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. U suprotnom, Prodavatelj ima pravo uskratiti korisniku pristup ili ostvarenje usluga koje istima nudi.

  U trenutku naručivanja pojedinog Proizvoda iz ponude, Korisnik se obazuje da pristaje na ove Opće uvjete i potvrđuje da je prije sklapanja kupoprodajnog ugovora (Predugovorna obavijest) upoznat o glavnim obilježjima proizvoda, nazivu i sjedištu Prodavatelja, njegovom telefonskom broju, e-mail adresi, adresi mjesta poslovanja, adresi na koju se mogu uputiti prigovori, maloprodajnoj cijeni robe, trošku i uvjetima dostave narudžbe, uvjetima plaćanja, načinima rješavanja pritužbi, uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid Ugovora, potrošačkom pravu na raskid ugovora sklopljenog putem sredstava daljinske komunikacije u roku od 30 (trideset) dana za raskid ugovora, situacijama u kojima je isključeno pravo potrošača na raskid ugovora, troškovima upotrebe sredstava daljinske komunikacije, razdoblju u kojem ponuda ili cijena vrijede te ovim Općim uvjetima.

  Prilikom registracije svaki korisnik se automatski prijavljuje na naš newsletter. Ako ne želite primati naš newsletter slobodni ste u bilo kojem trenutku odjaviti se s liste primatelja slanjem e-mail poruke na info@mylotree.com

  Ako niste registrirani korisnik odnosno kupac, a ipak želite primate naše obavijesti, možete se prijaviti na naš newsletter koji se nalazi u donjem desnom uglu početne stranice.

  Onine kupovina je moguća uz prethodnu registraciju ili uz “Prijavu kao gost”. Kupac je pri registraciji ili “Prijavi kao gost” dužan dati točne i potpune osobne podatke, dok suprotno postupanje Kupca ovlašćuje MYLOTRE da Kupcu uskrati daljnje korištenje web stranice www.mylapiel.com

  Registracijom Korisnik:

  • u potpunosti prihvaća ove Opće uvjete kupovine
  • potvrđuje potpunost, točnost, istinitost i ažurnost osobnih podataka
  • daje Prodavatelju izričitu suglasnost da sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, može obrađivati Korisnikove osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, promo akcijama te zaštiti interesa korisnika i sprječavanja eventualnih zlouporaba.

  Registracija ili korisnički račun kreira se isključivo za jednu osobu i nije dozvoljeno dijeliti podatke o registraciji ili korisničkom računu s trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o korisničkom računu i lozinku istog. Prodavatelj svaku registraciju smatra posebnom pravom osobom te nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

  Korisnik je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom i/ili lozinkom ukoliko o neautoriziranom korištenju svojeg korisničkog imena i/ili lozinke (ili o sumnji na isto) nije prethodno obavijestio Prodavatelja.

    

   Predugovorne obavijesti

   Sukladno članku 57. Zakona o zaštiti potrošača, Prodavatelj će Kupca na jasan i razumljiv način obavijestiti o:

   1. glavnim obilježjima proizvoda i usluga, u mjeri u kojoj je to prikladno s obzirom proizvod i medij koji se koristi za obavještavanje 
   2. svojem nazivu i sjedištu, telefonskom broju te adresi elektroničke pošte na koju potrošač može nasloviti svoje eventualne pritužbe
   3. maloprodajnoj cijeni proizvoda te troškovima prijevoza, dostave ili poštanskih usluga 
   4. uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe te načinu rješavanja eventualnih potrošačkih pritužbi 
   5. uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora kao i o obrascu za jednostrani raskid ugovora sukladno članku 74. stavku 1. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima to pravo postoji 

   Pristajanjem na ove Opće uvjete, Kupac je suglasan da mu se potvrda predugovorne obavijesti dostavlja elektroničkom poštom na e-mail adresu koju navede kao kontakt prilikom unošenja svoje narudžbe ili poštom na kućnu adresu zajedno s dostavom Proizvoda.

   Prodavatelj nije odgovoran za eventualnih mogućih kašnjenja u dostavi te oštećenja i ostale obaveze koje su u domeni dostavne službe, ali će u dogovoru s istima osigurati vrhunsku uslugu za svakog kupca. U slučaju da Kupac prilikom preuzimanja robe primijeti eventualna oštećenja, dužan je reklamaciju uputiti dostavljaču na licu mjesta te istu javiti pismenim putem na e-mail adresu Prodavatelja info@ mylotree.com

    

   Plaćanje 

   U našoj internet trgovini naručene Proizvode i dostavu moći ćete platiti prema modelu kojeg izaberete tijekom ispunjavanja narudžbe. Plaćanje Proizvoda je moguće izvršiti :

   plaćanje karticom (omogućeno sigurno karično plaćanje putem CorvusPay: Jednokartno)  

   - PayPal (elektronično plaćanja koje omogućuva sigurno i jednostavno online plaćanje.)

   -uplatom na žiro račun općom uplatnicom i Internet bankarstvom Prodavatelja

   - gotovinom pri prijemu (plaćanje pouzećem - samo za Hrvatsku)

   Kupoprodajni ugovor (narudžba) je u elektronskom obliku spremljena kod ponuđača, a kupac pri kupnji automatski zaprima račun na upisanu elektronsku adresu.

   Plaćanje se smatra izvršenim u trenutku primitka autorizacije od strane PayPala ili CorvusPaya ili u trenutku kada je uplata evidentirana na transakcijskom računu Prodavatelja.

   ZAHTJEVI

   Zahtjevi za pakete s oznakom "isporučeno" moraju se podnijeti nakon 5 dana i prije 15 dana od datuma kada je paket označen kao "isporučen".

   Zahtjevi za pakete za koje se pretpostavlja da su "izgubljeni " (ako status nije "isporučen") moraju se podnijeti nakon 7 dana i u roku od 30 dana od zadnje kontrolne točke.

    

   POKRIVENOST

   Pokriće koje osigurava dodatna zaštita paketa  pokriva paket i njegov sadržaj od svih rizika fizičkog gubitka ili oštećenja zbog vanjskog utjecaja (podložno izuzećima) samo u tranzitu. Sve pošiljke koje su pokrivene dodatnom zaštitom paketa  otpremit će se strogo u skladu sa svim propisima prijevoznika. Pokrivenost se temelji na pojedinačnim paketima i svaka pojedinačna sa dodatnom zaštitom paketa pošiljka mora imati deklariranu vrijednost za pokriće.

    

   UVJETI

   TRAŽBENI ZAHTJEVI

   1. Sav ambalažni materijal i oštećena roba moraju se čuvati u izvornom obliku kako su zaprimljeni. Pakiranje i oštećena roba ne smiju se odlagati ili predavati prijevozniku prije dovršenja zahtjeva, jer će biti potrebne fotografije. Nepridržavanje će rezultirati odbijanjem zahtjeva zbog nedovoljnog pakiranja.
   2. Skrivena oštećenja omogućuju otkrivanje gubitka sadržaja paketa ili oštećenja do 15 dana nakon konačne isporuke. Smatra se da je gubitak mogao nastati tijekom osiguranog tranzita. Otkrivanje gubitka sadržaja paketa ili oštećenja nastalog 16 dana ili kasnije nakon konačne isporuke smatra se da se dogodilo dok pošiljka NIJE bila u tranzitu i stoga nije pokrivena.
   3. U slučaju gubitka ili oštećenja dodatno zaštićenog paketa ili tereta potrebno je ispuniti sljedeće:
   4. Korisnik dodatne zaštite paketa će odmah dostaviti obavijest o neisporuci, oštećenju ili nedostatku na info@ mylotree.com
   5. Primatelj će poduzeti odgovarajuće korake na potvrdi o isporuci kad su vidljivi bilo kakvi gubici ili oštećenja u trenutku isporuke;
   6. Potpuni zahtjev za prijavu mora sadržavati kopiju maila ili sms potvrde prijevoznika, kopiju računa, fotografije oštećene robe i ambalaže, procjenu štete, izjavu o šteti koju potpisuje primatelj (ili namjeravani primatelj), i bilo koja druga dokumentacija koju zatraži Mylotre u svrhu dodatne zaštite paketa. Neisporuka zahtjeva na mail i ne slijeđenje svih uputa za zahtjev može dovesti do odbijanja zahtjeva
   7. Nakon što mi prihvatimo i odobrimo zahtjev, osiguraniku će se izvršiti brza uplata.
   8. Mylotre i dodatna zaštita paketa oslanjat će se na utvrđivanje odgovornosti izvornog prijevoznika kako bismo pomogli u opravdanju gubitka.

    

   PROCJENA

   Mylotre odgovarat će za fakturiranu vrijednost paketa ili tereta izgubljenog, uništenog ili oštećenog, međutim, u slučaju da nema računa, odgovarat ćemo za stvarnu novčanu vrijednost paketa ili tereta. Potraživanja ni u kojem slučaju ne smiju premašiti vrijednost prijavljenu prije otpreme i prijavljenu u svrhu premium usluge.

   Mylotre zadržava pravo otkazati ili odbiti zahtjev za zaštitu tereta ako postoji nemar od strane kupca ili ako postoji prijevara u pokušaju postizanja besplatnog proizvoda

   Plaćanje karticama

   Za plaćanje karticama, internetska trgovina (www.mylotree.com) koristi CorvusPay platnu platformu. Budući da kupac sve osjetljive kartične podatke unosi na CorvusPay platnoj formi, koja je osigurana visokim stupnjem SSL enkripcije (256-bitna enkripcija), trgovac ne dolazi u doticaj s kartičnim podacima, nije odgovoran za njihov prijenos niti čuvanje. Dodatno, svi skladišteni korisnički podaci zaštićeni su snažnom kriptografijom, uporabom FIPS 140-2 Level 3 certificiranog kriptografskog uređaja. Djelatnici internetske trgovine (www.mylotree.com) ni u jednom trenutku nemaju pristup broju kartice, dostupan im je samo broj autorizirane transakcije. Podaci o karticama ne pohranjuju se u sustavu Mylotre već se broj kreditne kartice direktno provjerava i autorizira u autorizacijskom centru kartične kuće. Broj kreditne kartice niti bilo kakve druge osjetljive podatke nemojte upisivati nigdje osim u za to predviđeno polje, ne šaljite ga e-mailom niti putem formulara za kontakt.

   Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje. 
   Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka. 

   PayPal plaćanje

   Za PayPal plaćanje na www.mylotree.com potrebno je znati slijedeće:

   Ako kupujete iz Hrvatske, vrijednost Vaše košarice te trošak dostave, bit će konvertirani iz u EUR  ili USD. 

   Paypal je elektronička trgovina (e-commerce) koja je posrednik u plaćanju između kupca i prodavatelja kroz online sredstava transfera. Jedna od najvećih prednosti PayPal-a je što korisnik prilikom plaćanja u web trgovini ne ostavlja broj svoje kreditne kartice ili bankovnog računa te tako značajno smanjuje rizik od zloupotrebe osobnih informacija. Iz tog je razloga PayPal prihvaćen od strane korisnika kao siguran posrednik između dvije strane. Link https://www.paypal.com/hr/webapps/mpp/buyer-protection

   Svoj online račun možete otvoriti besplatno, a preko PayPal računa možete kupovati online, prebacivati novac, ali i primati novac preko interneta. Te usluge za vas kao Kupca su besplatne, a PayPal zarađuje tako što trgovcima naplaćuje proviziju po svakoj transakciji.

   Ako želite otvoriti PayPal račun, potrebna vam je vlastita email adresa te kreditna ili debitna kartica. Za otvaranje vlastitog PayPal računa kliknite na ovaj link (https://www.paypal.com/hr/cgi-bin/?cmd=_display-country-functionality-outside)

    

   Izjava o konverziji – Conversion statement

   Ako plaćanje vršite iz Hrvatske putem uplate na transakcijski račun Prodavatelja, plaćanje se vrši u valuti EUR i u tom slučaju nema konverzije valute.

   U slučaju naplate preko PayPal platforme sva plaćanja iz Hrvatske bit će izvršena u EUR ili USD valuti.

   Plaćanje putem uplate na transakcijski račun Prodavatelja

   Ako se odlučite za uplatu na transakcijski račun Prodavatelja, iznos narudžbe uvećan za troškove dostave bit će potrebno uplatiti putem bankovne transakcije, tj. uplate direktno na račun Prodavatelja i to putem net bankinga, u banci, pošti ili putem drugih kanala uplate kao kod uobičajenog načina plaćanja vaših računa.

   Kod izbora ovog načina plaćanja, na vašu e-mail adresu stići će potvrda sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe.

   Plaćanje pouzećem

   Prilikom dostave Kupac svoju narudžbu plaća gotovinom dostavljaču.

   Pregled narudžbe:

   Ako neki od podataka eventualno nije točno unesen, Korisnik se može vratiti na korak gdje je iste unio i izmijeniti ih. Nakon što se Korisnik detaljnom provjerom uvjeri da su svi uneseni podaci, količine i proizvodi koji su naručeni točni, odabire opciju „naruči “. Kada je narudžba uspješno zaprimljena od strane Prodavatelja, Kupcu se prikazuje poruka „Narudžba uspješno zaprimljena “. Na e-mail adresu Korisnika dostavlja se e-mail s detaljima o narudžbi. U slučaju da dođe do greške prilikom elektroničkog procesiranja narudžbe, Korisniku se prikazuje poruka „Narudžba nažalost nije uspjela“. U navedenom slučaju narudžba se ne smatra izvršenom.

   Račun

   Račun će biti poslan e-poštom na adresu kupca.

   Nemogućnost isporuke

   Ako neki od naručenih proizvoda nije moguće isporučiti, prodavatelj će kontaktirati kupca putem elektronske pošte, te ga obavijestiti o navedenom. Kupac ima mogućnost otkazati naručeni proizvod ili zatražiti zamjenski proizvod. Svi ostali naručeni proizvodi bit će isporučeni Kupcu.

   CIJENE PROIZVODA

   Cijene proizvoda su maloprodajne i izražene su u  EUR. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave.
   U navedene cijene naših proizvoda je uračunata zakonsta stopa PDV-a.
   Cijene proizvoda su podložne promjenama do trenutka potvrde kupovine.
   Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. 
   Ponuđač može odrediti određene popuste, bonove i bodove na kupovinu putem stranice koji se mogu odnositi na određeno vremensko razdoblje dok dotični ne odredi drugačije.
   Kupoprodajni ugovor između ponuđača i kupca je sklopljen u trenutku kada ponuđač potvrdi narudžbu (kupac zaprima elektronsku obavijest o statusu potvrđene narudžbe). Od tog trenutka su sve cijene i ostali uvijeti fiksni i važe za ponuđača, kao i za kupca. 
   Cijene za naše proizvode mogu se mijenjati bez najave.
   Pridržavamo pravo u bilo kojem trenutku da izmijenimo ili prekinemo uslugu (ili bilo koji njegov dio ili sadržaj) bez prethodne obavijesti u bilo kojem trenutku.
   Nećemo biti odgovorni vama niti bilo kojoj trećoj strani za bilo kakvu izmjenu, promjenu cijene, obustavu ili prekid Usluge.

   Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja.

   Unos proizvoda u web trgovini izvršava se na više razina i detaljno se kontrolira, no bez obzira visoku razinu kontrole postoji mogućnost nastanka greške. Takve situacije su izvanredne i za njih se unaprijed ispričavamo svojim Kupcima koje ćemo obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod, te eventualnoj nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi Kupca.

    

   Izmjene cijena

   Izražene cijene podložne su promjenama i svaka će promjena biti pravovremeno evidentirana unutar web trgovine. Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti.

   Rasprodaje, akcijske i promo prodaje

   Unutar web trgovine vršit će se rasprodaje, dnevne ili tjedne akcijske prodaje za pojedini Proizvod, grupu Proizvoda i/ili za sve Proizvode.

   Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe. Kod akcijske prodaje, prodaja proizvoda koji su na akciji je ograničena.

   Moguće je iskoristiti kodove za popust ukoliko je kupac ili potencijalni kupac zadovoljio neke uvjete. Svaki kod za popust ima svoje posebne uvjete. 

   Ukoliko je aktivna neka sezonska akcija, rasprodaja ili općenito akcija na sve ili većinu proizvoda, uporaba kodova za popust je onemogućena. 

   Rasprodani artikli

   U pojedinačnim slučajevima, zbog velike potražnje, moguće je da Prodavatelj neke od naručenih Proizvoda neće moći isporučiti, odnosno da su neki od Proizvoda iz ponude u potpunosti ili djelomice rasprodani. U slučaju rasprodanih Proizvoda, Kupac će o tome biti obaviješten prije isporuke robe putem elektronske pošte te u tom slučaju Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

   DOSTAVA

   Putem www.mylotree.com moguće je izvršiti kupnju i dostavu proizvoda na teritoriju Republike Hrvatske i teritoriju zemalja članica Europske Unije. Dostavu vršimo angažiranjem renomirane dostavne službe. Dostava se radi na kućnu ili poslovnu adresu koju je Kupac naveo prilikom kupnje na stranici www.mylotree.com.

   U roku najkasnije 24 sata od nastanka Ugovora o kupoprodaji (izvršenja narudžbi u web trgovini) ispunit ćemo nalog prema dostavnoj službi s točnim podacima lokacije i kontakta za preuzimanje robe.

   Proizvode ćemo adekvatno pakirati za prijevoz robe kako bi se spriječilo oštećenje ili umanjenje vrijednosti sadržaja za vrijeme prijevoza (stavljanje sadržaja pošiljke u odgovarajuću ambalažu - omot, kutiju i sl.).

   Cijene dostave

   Cijena dostave ovisi o adresi dostave narudžbe (Hrvatska ili zemlje članice Europske Unije) te ovisi o težini samog paketa.

   Cijena dostave uvijek je zasebno prikazana i ispisana na računu. Prodavatelj naplaćuje Kupcu uslugu dostave Proizvoda sukladno cjeniku a u cijenu dostave uključeno je i pakiranje proizvoda.

   Cijena dostave ovisit će o adresi dostave narudžbe te o količini, odnosno o težini naručenih proizvoda.

   Cijena dostave bit će iskazana Kupcu nakon kompletiranja narudžbe i odabira adrese za dostavu.

   Prodavatelj nije odgovoran za eventualna kašnjenja u dostavi te oštećenja i ostale obaveze koje su u domeni dostavne službe, ali će u dogovoru s istima osigurati vrhunsku uslugu za svakog kupca.

   U slučaju da Kupac prilikom preuzimanja robe primijeti eventualna oštećenja, dužan je reklamaciju uputiti dostavljaču na licu mjesta te istu javiti pismenim putem na e-mail adresu Prodavatelja info@ mylotree.com

    

   Isporuka kupcu

   Isporuka se vrši u roku koji je naznačen uz svaki proizvod. 
   Mi ne utječemo na dostavu poštanskih službi ili na eventualno zadržavanje pošiljke na carini.
   Dostava svih proizvoda obavlja se radnim danima od ponedjeljka do petka.

   Ukoliko se proizvodi šalju na područje Hvatske rok isporuke je 3-6 radnih dana, a ukoliko se šalju van Hrvatske  tada je rok isporuke 7-10 radnih dana.

   U nekim slučajevima je moguće proizvod čekati do 15 radnih dana zbog: nacionalnih praznika, blagdana ili zbog povećanog prometa na poštama. U takvim situacijama, kad zaprimimo pravovremenu informaciju od stranog dobavljača, ćemo Vas obavijestiti o mogućnosti prolongiranja roka dostave.

   Svaku pošiljku Primatelj ovjerava i potpisuje dostavnicu po primitku pošiljke. Sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima, ovjerom dostavne liste od strane primatelja smatra se da je pošiljka uručena u neoštećenom stanju i nakon toga je prijevoznik oslobođen bilo kakve naknadne odgovornosti. Pošiljatelj će u listi preuzimanja naznačiti referentni broj prateće dokumentacije, pri čemu će kasnije potpisana dostavna lista s referentnim brojem biti dokaz o izvršenoj dostavi.

   Preuzimanje robe

   Prilikom dostave, uz kupljeni Proizvod, Kupac dobiva svu dokumentaciju koja prati Proizvod, račun te potvrdu o primitku pošiljke koju je obvezan potpisati, ukoliko ne postoji razlog za reklamaciju. Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke Kupac potvrđuje da je prilikom preuzimanja proizvoda izvršio njegov pregled te da je Proizvod preuzet bez vanjskih vidljivih oštećenja, da kvantitativno i kvalitativno odgovara proizvodima s računa te da su uz proizvode isporučene sve isprave sukladno zakonskim propisima.

   Ako je Kupac prilikom pregleda dostavljenih proizvoda na gore opisan način našao razlog za reklamaciju, robu treba odmah reklamirati dostavljaču jer reklamacije prijavljene nakon isporuke dostavljenih Proizvoda, Prodavatelj neće uvažiti.

   Prilikom preuzimanja dostavljenog Proizvoda, Kupac je dužan pregledati isporučeni proizvod, to jest provjeriti postoje li eventualno vidljiva vanjska oštećenja na pošiljci i/ili na samim proizvodima koji se nalaze unutar pošiljke i odmah ih reklamirati dostavnom radniku, te odbiti preuzeti isporučene proizvode na kojima su vidljiva oštećenja.

   Ako proizvod ima skriveni nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, što kupac utvrdi po otvaranju proizvoda – kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka ili sniženje cijene.

    

   Nemogućnost dostave:

   Ako Kupac ili ovlašteni preuzimatelj prilikom same dostave ne bude na adresi dostave, roba će se privremeno zadržati u kod lokalne/regionalne jedinice kurirske službe, a o čemu će Kupcu biti ostavljena obavijest putem SMS poruke s točnim podacima te brojem telefona na kojem može dogovoriti termin sljedeće dostave.

   Krivo isporučen proizvod

   U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, isti ima pravo na isporuku naručenog Proizvoda, a ukoliko to nije moguće, Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene Proizvoda, cijene dostave i naknadu troškova za slučaj povrata Proizvoda te je dužan vratiti krivo dostavljen Proizvod.

   Odbijanje preuzimanja

   U slučaju da Kupac ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, Prodavatelj zadržava pravo zahtijevati nadoknadu troškova manipulacije, transporta i drugih mogućih troškova.

   Podaci o društvu:

   MYLOTRE LTD
   Flat 5 Brunel House, 2 Isambard Close, Maidenhead, Berkshire,
   England, SL6 7TR
   Company number 08132570

   Web: www.mylotree.com

   e-mail: info@mylotree.com